Чыристан дин

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Чыристан дин, христиан дин – дунаем тет динмэ анахь жъыдэдэмэ ащыщ. И лэжьын илъэс мин-2 ыгъэшIэгъах.