Jump to content

Шъхьарыхъон

Википедие-м щыщ

Шъхьарыхъоныр (Башлыкъ, урысыбзэгьэБашлык) — паlоми фэдэу ягъэлъапlэгъ. Зекlом зэрахьагъ, джэгум зэрахьагъ. Зекlом зэрахьэрэр упlкlэ пlакlэмкlэ ищэкlымкlэ адагъ. Игъуапэхэр кlыхьэу ишъхьакlоцlыр кууоу дау. Шъхьакlоцlым игъунэ зэфакум дэщыкъу иIэ чышъэ пашъагъ кlыхьэу, хьалъэу шъао, паlом щытыралъхьакlэ икlэр иричэхыным фэдэу, ихъуреягъэр уагъэкlэ къырадыхьагъ, игъуапэхэр къыздыкlыидзэм дэлэрыпс идау, щыкъу ирыжьэ тесэу, пшъэм идэ зэригъэубытынэу. Афэдэ шъхьарыхъонхэр шlуцlэу, гъуабчэу, фыжьэу адагъ. Щэкlы пlакlэмкlы адагъ шъхьарыхъонхэр, нахь щэкlы лъапlэхэм, нахь гъэпсау щытэу. Дышъэ идэ хэлъэуи щытыгъ афэдэм ябэрэм, игъунэхэр дышъэ иIэ тыжьын шъагъэкlэ къидыхьау, щыкъухэмрэ чышъэхэмрэ дышъэрэ, данэ уданэкlэ зэхэлъэу шъау.