NBA

Википедие-м щыщ

Лига NBA-ер лига нахьышъхь мэтэ1эгуау ет Америкэ Штат Зэхэт, Канадэ. Лигем мджэгу 30 куп, лига NBA ар лига нахьышъхь нахь дэ-гъу дунаиэмжэ. Чемпион лига (2013) Майами Хит.