Talk:Шапсыгъэхэр

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

О, Википедием хэлэжьэрэ куп, Хэкужъым щымыпсэурэ шапсыгъэмэ яхьыл1агъэу зыгорэ шъутхынэу ищык1агъэу шъулъытэрэмэ - къэшъутх. Тэрэздэдэу хэсш1ык1ырэп. Шъопсэу-шъотхъэжь. Highlander45 (talk) 22:31, 20 January 2013 (UTC)