User talk:Kaiyr

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Текст пари итыгоп мы нэкIубгъом. Мы нэкIубгъом ыцIэ улъыхъун плъэкIыщт нэмыкI нэкIубгъомэ, ехьылIэгъэ журналхэм къащыбгъотын, е мы нэкIубгъом уеIэзэн.