Абазэбзэ

Википедие-м щыщ

Абазэбзэ (абазэбзэкIэ абаза бызшва) — абазэхэм яныдэлъфыбз Апхъаз-адыгэ бзэкупым щыщ, абазэ-апхъаз бзэкъутамэм хахьэ. Нахьыбэу зыщыгущаIэхэрэр – Къэрэщэе-Черкес Республикэр ары. ЗэрэпстэумкIи Урысые Федерацием щыпсэоу нэбгырэ мин 30–40 фэдиз ашIэ. Ай нэмыкIэ мин 10 фэдизым рыгущаIэхэу Тыркуем щыпсэоу аIо.

КъЧР и къэралыгъуабзэмэ ащыщ (ай нэмыкIэ джыри 4 яI).

Тарихъыр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ТхакIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Диалектхэмрэ, пэблагъэ бзэхэмрэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ДиалектитIоу зэхэутыгъ: "ашхара", "тапанта" (литератур диалектэу штагъэ).

ГенетикэмкIэ апхъазыбзэм анахь пэблэгъэдэд, адыгабзэри ары. ЩымыIэжь убыхыбзэр ахэмэ азыфагу итыщтыгъэу аIо шIэныгъэлэжьхэм.

НэмыкI[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]