Абадзэхэр

Википедие-м щыщ

Абадзэхэр (аб-бз. абазакуа) — абадзэ-адыгэхэр лъэпкъ, Къаукъаз и зы лъэпкъ. Пчъагъэр — 50 мин цӀыф. Зыдэпсэухэр: Урысые (Къэрэщае-Чэркэс, Ставропол Къэрал, Къэбэртае-Балъкъэр) — 37 942 (2002), Тыркуе — 10 000 (1995).

Бзэр — абазэбзэ.

Тхыдэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къаlотэжъым къызэрыхэщымкlэ "абадзэ" псалъэр лъэпкъ шъхьэхом ицlэу щытыгъэп, атlэ адыгэм янахьыбэм фахьэу щытыгъ. ГущыIэм папкlэ, Люлье Леонтий адыгэхэр "абадзэ чылэ"-рэ "адыгэ чылэ" аlоу зэхадзэу щытыгъэу етхыжь. Абадзэ чылэм убыххэри, шапсыгъхэри, абадзэхэхэри хиубытагъ. Лапинскэ Теофил (Тэуфикъ-бей) "абадзэ" гущыIэмрэ "адыгэ" гущыIэмрэ зэфэдэкъабзэу итхыгъагъ.

Тхыгъэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

  • Абазины // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8 (урыс.)

Гулъытыгъу[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]