Абдзаххэр

Википедие-м щыщ

Абдзаххэр - Кавказ къущхьэхэм итемыр-тыгъэкъохьапэмкӏэ щыпсэурэ адыгэхэрадыгэ лъэпкъ. Урыс-Кавказ Заом анахьыбэр хэкӏодагъэх, къэнэжьыгъэхэри пачъыхьадзэм ригъэзхи чылэхэм ащызэблидзыгъ. Ыджы нахьыбэр хымэ къэралыгъохэм (Тыркуе, Сирие, Иордание, Исраил) щэпсэух. Адыгэ Хэкум къыщынэжьыгъэ абдзах къуэджэ закъор Хьакурынэхьабл.

Абдзахэ цIэрыIохэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Бэрсэй Умар (1807–1865) - адыгэ дунаим щызэлъашӏэщтыгъэ дэдэу тхакӏо, шӏэныгъэлэжь, егъэджакӏо, тхыдэӏуат. Адыгэ литературэм и шӏогъэшхо екӏыгъ. 1855-рэ илъэсым апэрэу "Адыгабзэм и алфыбэр" къыдигъэкӏыгъ (арап тхакӏэр фэлъапсэу).