Адыгэ Хэку

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Адыгэ Хэку, Хэкужъ - мыщкIэ зэджэхэрэр (адыгэхэр ары нахьыбэмкIэ) адыгэ лъэпкъ пстэур зэрысыгъэ чIыгухэр ары. Джырэ Краснодар Краир (Шапсыгъэ ХыIушъор далъытэу), Адыгэ Республикэр, Къэрэщэе-Черкес Республикэм ыпычыгъу, Къэбэртэе-Балъкъэр Республикэм ыпычыгъу.

Култур-тарихъ чIыпIацIэу щыт.