Адыгэхэр

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Адыгэ лъэпкъым инып

Адыгэхэр (зэрэзэджэжьхэрэр), е черкесхэр (зэряджэхэрэр), шэрджэсхэр - Къаукасым ис лъэпкъ. Ижъ-ижъыжь зэманым щегъэжьагъэу лӀакъопчъагъэкӀэ гощыгъагъэ (ычъ. еплъ), ау джыдэдэм нахьыбэмкӀэ зэрэзэтырафырэр бзэ зэблэгъыныгъэр ары - къушъхьэчӀэс адыгэхэмрэ (къэбэртаехэмрэ, бэслъыныехэмрэКБР, КЧР), кӀахэ адыгэхэр (адрэ пстэур - Адыгэ Республикэр).

Ащ нэмыкӀэу, мэхьанэшхо иӀэу, Тыркуем, Сирием, Йорданием зэгъусэу минишъэ пчъагъэ ащэпсэух (млн заулэ аӀо зымэ).Тӏэшъу Светлан.

Пчъагъэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ижъ адыгэ лъэпкъхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Абдзэхэхэр, адэмыехэр, бжъэдыгъухэр, бэслъыныехэр, еджэркъуаехэр, жанэхэр, къэбэртаехэр, кӀэмгуехэр, мамхыгъхэр, мэхъошхэр, натыхъуаджэхэр, хьатикъуаехэр, шапсыгъэхэр (хьакӀуцухэри ахэтэу).

Адыгэ хабзэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ГъэшӀэгъон[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэ лӀакъомэ ащыщэу джыдэдэм пчъагъэкӀэ къэбэртаехэр анахьбэдэдэх - КБР закъом мин 500 нахьыбэ щэпсэу.

Адыгабзэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэ шъуашэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Дин[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

НэмыкӀ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]