Адыгэхэр

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Адыгэ лъэпкъым инып

Адыгэхэр (зэрэзэджэжьхэрэр), е черкесхэр (зэряджэхэрэр), шэрджэсхэр - Къаукасым ис лъэпкъ. Ижъ-ижъыжь зэманым щегъэжьагъэу лIакъопчъагъэкIэ гощыгъагъэ (ычъ. еплъ), ау джыдэдэм нахьыбэмкIэ зэрэзэтырафырэр бзэ зэблэгъыныгъэр ары - къушъхьэчIэс адыгэхэмрэ (къэбэртаехэмрэ, бэслъыныехэмрэКБР, КЧР), кIахэ адыгэхэр (адрэ пстэур - Адыгэ Республикэр).

Ащ нэмыкIэу, мэхьанэшхо иIэу, Тыркуем, Сирием, Йорданием зэгъусэу минишъэ пчъагъэ ащэпсэух (млн заулэ аIо зымэ).

Пчъагъэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ижъ адыгэ лъэпкъхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Абдзэхэхэр, адэмыехэр, бжъэдыгъухэр, бэслъыныехэр, еджэркъуаехэр, жанэхэр, къэбэртаехэр, кIэмгуехэр, мамхыгъхэр, мэхъошхэр, натыхъуаджэхэр, хьатикъуаехэр, шапсыгъэхэр (хьакIуцухэри ахэтэу).

Адыгэ хабзэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ГъэшIэгъон[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэ лIакъомэ ащыщэу джыдэдэм пчъагъэкIэ къэбэртаехэр анахьбэдэдэх - КБР закъом мин 500 нахьыбэ щэпсэу.

Адыгабзe[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэ шъуашэ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Дин[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

НэмыкI[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]