Адыгэй

Википедие-м щыщ
(Адыгэ Республик-м къикӀыгъ)

Адыгэ Республикэ
Республика Адыгея

Flag of Adygea.svg Coat of Arms of Adygea.png
Адыгэ Нып Адыгэим и тэмыгъэ
[[File:Map of Russia - Template:Type subject RU%20of%20Map of Russia - Adygea.svgTemplate:Type subject RU (2008-03).svg|350px|Республикэ Адыгэ на карте России]]
Къэрал уэрэд: «Адыгем и къэрал уэрэдыр»
Къалэ нэхьышъхьэр Мыекъуапэ
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

80-нэ

7 600 км²
5,7

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

74-нэ

443 043[1] цӀыху (2010)
58,3 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр

76-нэ

29,1 млрд. руб. (2007)
66 мин руб.

Федерал куейхэр Ипшъэ
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ Къаукъаз
Нэхъышъхьэбзэр адыгабзэ, урысыбзэ
Президент КъумпӀыл Мурат
Правительствэм и Тхьэматэ КъумпIыл Мурат
Хабзэр къыдэзгъэкӀ тхьэматэр Иванов, Анатолий Джэрджэ и къо
УФ-м и къэралым и кодыр 01
Зэманыгъуэр UTC {{{FSUTC}}}

Адыгэ Республик (урысыбзэгьэРеспублика Адыгея), АдыгейУрысые Федерацием хэтэу республик, Къыблэ Шъолъыр Округым хахьэ.

Краснодар краимкIэ къэухъурэигъэ.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэр къалэу Мыекъуапэ. Мыщ нэбгырэ минишъэрэ тIокIищрэ пшIыкIуйрэм ехъу щэпсэу.

Адыгеим республикэ статусыр минрэ шъибгъурэ тIокIиплIрэ пшIыкIузрэ илъэсым иIэ хъугъэ. ЛIышъхьэрэ къэралхасэрэ хадзыгъ. Джы Адыгеим нып, гимн, тамыгъэ иIэх. Гъэтхапэм ипшIым минрэ шъибгъурэ тIокIиплIрэ пшIыкIутфрэ илъэсым Конституциер аштагъ. Адыгэир цIыф лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ республик. Мыщ зэгурыIохэу урысхэр, адыгэхэр, ермэлхэр, нэгъоихэр, курдхэр, урымхэр, чэчэнхэр ыкIи нэмыкIхэр щэпсэух.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэ Республикэм ичIыгъурышъо

Псыхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къушъхьэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тарихъыр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгеим республикэ статусыр минрэ шъибгъурэ тІокІиплІрэ пшІы-кІузрэ илъэсым иІэ хъугъэ. Гъэтхапэм ипшIым минрэ шъибгъурэ тІокІиплІрэ пшІыкІутфрэ илъэсым Конституциер аштагъ.

Административ зэхэтыкI[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Адыгэ Республикэм и президентхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Културэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ТхэкIо ыкIи усакIо цIэрыIохэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

СурэтышI цIэрыIохэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

  1. Росстат-ым къызэрилъытэмкӀэ