Jump to content

Курдхэр

Википедие-м щыщ

КурдхэрАзием щыпсэурэ цIыф лъэпкъ. ЯпчъагъэкIэ нэбгырэ млн 30-м къехъоу аIо. НахьыбэмкIэ Тыркуем, Иракым, Ираным, Сирием щэпсэух.