Иран

Википедие-м щыщ
Ираным и нып
Ираным картым тетэу

Иран, Ислъам Республикэу ИранАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Тегеран. ЦӀыфэу нэбгырэ млн 77-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чӀырэу иӀэр 1 648 195 км². БзэшъхьаӀэр – персыбзэ; ащ нэмыкӀэу регионыбзэхэр иӀэх.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгъу шъхьатетыр – рахьбарэу Али Хаменеи.

Хэгъэгу лӀышъхьэрХьасан Рухани.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыӀ. Тыркуер, Туркменистаныр, Иракыр, Афганистаныр, Пакистаныр, Азербайджаныр игъунэгъух.

Перс Псыдахьэмрэ, Къаспий Хымрэ аӀушъо тет.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]