Ирак

Википедие-м щыщ
Иракым и нып
Иракым картым тетэу

Ирак, Республикэу ИракАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Багдад. ЦIыфэу нэбгырэ млн 36-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 435 052 км². БзэшъхьаIэхэр - арапыбзэр, курдыбзэр (сорани), туркменыбзэр (ирак туркменыбз), ыкIи арамеибзэкIэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрФуад Масум.

Хэгъэгу тхьаматэрХайдер Аль-Абади.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъохьэпIэ лъэныкъом щыI. Тыркуер, Иорданиер, Ираныр, Сириер, Сауд Арабиер, Кувейтыр игъунэгъух. Перс Псыдахьэм ыIушъо тет.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Иракым и чIыналъэр дунаимкIэ културэ ыкIи тарихъ мэхьанэшъо дэдэ зиIэмэ ащыщ, сыда пIомэ апэрэ цивилизациемэ ащыщэу шумермэ мыщ къэралыгъо щащIыгъагъ.

Джыдэдэм Иракым изытет хъатэп, сыда пIомэ 2003-рэ илъэсым щегъэжьагъэу зао мыухыжь щэкIо.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]