Дунэе Лъэпкъ Организацие

Википедие-м щыщ
Организацием и нып
Дунэе Лъэпкъ Организацие , Швейцарие

Дунэе Лъэпкъ Организацие, кӀэкӀэу ДЛО — дунаемкӀэ анахь мэхьанэшхо зиӀэ организациемэ ащыщ, дунаем тет къэралыгъохэр пстэури хэлажьэх.

Къэлэ шъхьаӀэр (офисыр зыдэщыӀэр) – Нью-Йорк.

БзэшъхьаӀэхэр (лэжьэным пае агъэфедэхэрэр): арапыбзэ, англыбзэ, испаныбзэ, китаибзэ, урысыбзэ, францыбзэ.

Хэлажьэу къэралыгъо пчъагъэр – 193. ХьакӀэу къэралыгъо пчъагъэр – 2.

ТхьаматэрАнтониу Гутерреш.