Дунэе Лъэпкъ Организацие

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Организацием и нып
Emblem of the United Nations.svg
United Nations Members.svg

Дунэе Лъэпкъ Организацие, кIэкIэу ДЛО - дунаемкӀэ анахь мэхьанэшхо зиӀэ организациемэ ащыщ, дунаем тет къэралыгъохэр пстэури хэлажьэх.

Къэлэ шъхьаӀэр (офисыр зыдэщыӀэр) – Нью-Йорк.

БзэшъхьаӀэхэр (лэжьэным пае агъэфедэхэрэр): арапыбзэ, англыбзэ, испаныбзэ, китаибзэ, урысыбзэ, францыбзэ.

Хэлажьэу къэралыгъо пчъагъэр – 193. ХьакӀэу къэралыгъо пчъагъэр - 2.

ТхьаматэрАнтониу Гутерреш.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]