Тегеран

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Къалэм и дэхагъэ

ТегеранИраным и къэлэшъхьаI ыкIи анахь къэлэшху. Нэбгырэ млн 8.8 фэдиз щэпсэу. Къэлэ тхьаматэр – Мохаммед Багер Галибаф.