Нэгъойхэр

Википедие-м щыщ

Нэгъойхэр (нэгъ-бз. ногайлар) — Къаукъазым ис зы лъэпкъ, нэгъоибзэм иригущыIэх, динкӀэ быслимэных. Лъэпкъым ипчъагъэр мин 103,660 мэхъу, ащ инахьыбэр (мин 40,407) Дагъыстэным ис.