Нэгъоибзэ

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Нэгъоибзэнэгъойхэм яныдэлъфыбз. Тырку бзэкупым щыщ, кыпчак бзэкъутамэм хахьэ. Нахьыбэу зыщыгуща1эхэрэр – Ставропол Краимрэ, КъЧР-рэ, Дагъыстанрэ, Астрахъан Областрэ. Зэрэпстэумк1и нэбгырэ мин 80-90 фэдиз аш1э.

КъЧР и къэралыгъуабзэмэ ащыщ.

Тарихъыр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тхак1эр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Диалектхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Нэгъоибзэм диалектищ и1: "ногай" (Ставропол Край), "караногай" (Дагъыстан), "акногай" (Къэрэщэе-Черкес Республикэ). Астрахан Областым и нэгъоибзэр зымэ бзэ шъхьафк1э хагъэунэфык1ы.

Нэмык1[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Нэгъоибзэк1э гъэзет заулэ къыдагъэк1ы: «Шоьл тавысы» и «Ногай давысы».