Урысхэр

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Урысхэр – Еуропэмрэ, Азиемрэ ащыпсэурэ цIыф лъэпкъ. ДунаемкIэ урыс млн 160 фэдиз мэхъу. НахьымэкIэ Урысые Федерацием щэпсэух.