Адыгэ Республикэм и гимн

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Адыгем и къэрал уэрэдыр (ур. Гимн Республики Адыгея) — къэрал инэшан зы Адыгейм.

Текст[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тихэгъэгу кlacэу тигупсэр
Адыгэ чlыгушъ, терэl.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
Щызэгурыloy щэрэl.

Жъыу:

Шlyм факly, лъыкlyaт,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlaт,
Республикэу тигугъэ лъаг —
Уилъэнкън хъишъэр фэlyaт.

Дунаим ичlыпlэ шlaгъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялlыгъэ-шlaгъэ
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах.

Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ншъхьащыт.
Россием зыкlэ ущыщэу
Ащ гукlи ущышъхьафит.

Тэ тыщыlэфэ — егъашlэмъ —
Тичlыгоу тыгур щlэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ
Тфэхъоу тикlacэу тиlэщт.

Егъэпхыгъэ линкыхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]