Белиз

Википедие-м щыщ
Белизым и нып
Белизыр картым тетэу

БелизИшъхъэрэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Бельмопан. ЦIыфэу нэбгырэ мин 300-м фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 22 966 км² (дунаемкIэ я-146). БзэшъхьаIэр - англыбзэ. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Къэрал шъхьатетыр - пачъыхьгуащэу Я-II Елизаветэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДин Барроу.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ишъхъэрэ Америкэм и къыблэ лъэныкъо ит. Гъунэгъухэр: Гуатемалэ, Мексикэ.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

1973-рэ гъэм нэс Британ ГондураскIэ еджэщтыгъэх, сыда пIомэ бэрэ Британиешхом и колониещтыгъэ. 1981-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ къодий.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]