Jump to content

Бенин

Википедие-м щыщ
Бенинм и нып
Бенинр картым тетэу

Бенин, Республикэу БенинАфрикэм ит къэралыгъу. КъэлэшъхьаIэхэр - Порто-Ново. Нэбгырэ млн 9.7 къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 112 622 км². БзэшъхьаIэхэр - францыбзэ.

Къэрал лIышъхьэр - Яйи Бони. Хэгъэгу тхьаматэр - Лионель Зинсу.

Гъунэгъухэр: Буркина-Фасо, Нигер, Нигерие, Того.

Африкэм и тыгъэкъохьапIэ щыI. Атлант Океаным ыIушъо тет.

Хэгъэгум и дэхагъэ
Хэгъэгум и дэхагъэ

1960-рэ илъэсым шъхьафитэу хъугъэ. Бэрэ Францием и колониеу щытыгъэ.