Францие

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Францием инып
Франциер картым тетэу

ФранциеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Париж. ЦIыфэу нэбгырэ млн 66-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 674 685 км². БзэшъхьаIэр – францыбз. Франциер дунаемкIэ анахь хэгъэгу бэлахьмэ ащыщ, экономикэмкIи, политикэмкIи. Франц културэр дунэе културэм и Iэхьэшхо хелъхьэ. ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЭмманюэль Макрон.

Къэрал тхьаматэр — Жан Кастэкс.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ыгу ит. Германиер, Белгиер, Испаниер, Италие, Швейцарие.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ДунаемкIэ щызэлъашIэрэ императорэу Наполеоныр Францием и лIышъхьэщтыгъэ.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]