Jump to content

Париж

Википедие-м щыщ

ПарижФранцием и къэлэшъхьа1. Нэбгырэ млн 2.5 фэдиз ц1ыфэу дэс. Ау хьанэгъунэр ибгъэгъусэжьмэ, млн 10 къехъущт дэсыр.

Еуропэм и анахь къэлэ ин дэдэмэ ащыщ.