Jump to content

Германие

Википедие-м щыщ
Германием и нып
Германиер картым тетэу

ГерманиеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр - Берлин. ЦIыфэу нэбгырэ млн 80-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 357,021 км². БзэшъхьаIэр - германыбзэ. Германиер дунаемкIэ анахь хэгъэгу бэлахьмэ ащыщ, экономикэмкIи, политикэмкIи. Нэмыц културэр дунэе културэм и Iэхьэшхо хелъхьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрФранк-Валтер Штайнмайер.

Къэрал тхьаматэр (канцлер) – Олаф Шолц.

Еуропэм ыгу ит. Франциер, Полшэр, Аустриер ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.