Германие

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Германие Википедие-м щыщ 20:25, 28 Бэдзэогъу 2016-м тетэу версие, зиер Bedynokue.nart (ГущыӀ | лъэжьыгъэ) (зэфэшъхь) ← Пэсэрэ теплъэжьыр | Ыужрэ теплъэр (зэфэшъхь) | Кӏэлъыкӏорэр → (зэфэшъхь)

Германием и нып

Германиер картым тетэу Германие - Еуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр - Берлин. ЦIыфэу нэбгырэ млн 80-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 357,021 км². БзэшъхьаIэр - германыбзэ. Германиер дунаемкIэ анахь хэгъэгу бэлахьмэ ащыщ, экономикэмкIи, политикэмкIи. Нэмыц културэр дунэе културэм и Iэхьэшхо хелъхьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр - Иоахим Гаук.

Къэрал тхьаматэр (канцлер) - Ангела Меркел.

Географие Еуропэм ыгу ит. Франциер, Полшэр, Аустриер ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

Тарихъ Зэпыщэхэр