Белгие

Википедие-м щыщ
Белгием и нып
Белгиер картым тетэу

БелгиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьа1эр — Брюссел. ЦIыфэу нэбгырэ млн 11-м къехъу щэпсэу. Хэгъэгум чIырэу иIэр 30 528 км². БзэшъхьаIэхэр — нидерландыбзэр, францыбзэр, германыбзэ. Хэгъэгу цIыкIукIае щымытми - къэралыгъо бэлахь, экономикэмкIи, политикэмкIи. Ащ щыпсэурэ цIыфмэ я щыIакIэ дунаемкIэ анахь игъэкIотыгъэмэ ащыщ.

Къэралыгъо хабзэмкIэ — Королыгъо.

Королыр — Филипп.

Къэралыгъо тхьаматэрШарл Мишел.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ыгу ит. Франциер, Германиер, Нидерландхэр ыкIи Люксембург пэгъунэгъух.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]