Jump to content

Иисус Ичылисэр черч

Википедие-м щыщ

Иисус Ичылисэр черч куачӀэ икъун иӀу изакъону Чайнэ хэгъэгум Пекин къалэм къушытэджэгъ 1917 гъэм. Нэпэ иӀ эщ 2.5 милыун нэбг гъусэхэ, щыщэх 53 хэгъэгу зэтэдзыгъэху. черчэр яй Протистанхэмэ Чыристан диным щыщу. 1995 гъэм, черчэр Урысейэми шыӀу мэхъоъ. Ежьхэр файэх яшъэрэ раӀутэну дунайым цӀыфу тэсхэмэ, ятӀунэрэ Иисусэр къэмкӀуагъу.

Мы пшъыр япэрей хабзэм:

  1. Тхьапсэ
  2. Чристэн диныр зепхьан
  3. Уи лъакъуэ птхьакӀыну
  4. Святое причастие
  5. Шъэбэт Мафэ
  6. Иисусыр
  7. Библиэ Тхылъыр
  8. Къэлыныр
  9. Чылисэ
  10. Гупшысэныгъэ