Jump to content

Пекин

Википедие-м щыщ
Къалэм и теплъэхэр

ПекинКитаим и къэлэшъхьаI, дунаем тет къалэмэ анахь инышхомэ ащыщ, агломерациешхоу мэхъу. Нэбгырэ млн 21-м къехъу щэпсэу.

Къэлэ тхьаматэр – Го Цзиньлун