Исаак Ньютон

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Исаак Ньютон (Isaac Newton; 1642, Улсторп, Англие — 1727, Лондон) — XVII-XVIII-рэ л1эш1эгъухэм псэугъэ англыз ш1эныгъэлэжь, хьисапым, физикэм, астрономием ык1и нэмык1 ш1эныгъэ къутамэхэм щылэжьагъ. Дунаемк1э анахь ш1эныгъэлэжь бэлахьмэ ык1и ц1эры1одэдэмэ ащыщ. Классик физикэм и егъэжьак1у.

Непэрэ дунэе гуры1оныгъэм и егъэжьак1у: дифференциал ык1и интеграл анализы Ньютон ары нахьыбэмк1э къэзыугупшысыгъэр; ащ нэмык1э теорие бэхэр зэхигъэуцуагъэх, ащылэжьагъ. Ньютоным фэдэ ш1эныгъэлэжь бэлахьэу нэбгырэ заул ны1эп зэрэдунаеу щы1агъэр.