Испунэ

Википедие-м щыщ
Къуаджэу Новосвободнэм, Адыгэ Республик, щыIэ испунэр
Псыхъоу Жанэм Iут испун
Псыхъоу Жанэм Iут испун

Испунэ, Испун, Спыун (шапсыгъабзэкIэ) – мегалитмэ, долменмэ ащыщ, Хэкужъым къинэжьыгъэхэу мыжъо зэтегъэуцуагъэу унэхэр. ПлIэмыеу щытых.

Дунаем тет гъэшIэгъонхэм ащыщ. Тэрэз-тэрэзэу зышIыгъэри, я мэхьанэри ашIэрэп.

НэмыкI[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]