Къэбэртаехэр

Википедие-м щыщ
(Къэбэрдейхэр-м къикӀыгъ)
МыкӀэ пкӀэ: зыплъыхьэн, лъыхъу

Къэбэртаехэрадыгэ лъэпкъ, къэбэртэе адыгабзэк1э мэгуща1эх. Зэрэдунаемк1и нэбгырэ млн 2 фэдиз хъухэу а1о. Хэкужъым, Урысыем мин 600 фэдиз щэпсэу. КъБР закъом мин 500 нахьыбэ щэпсэу. Ай нэмык1эу Адыгэ Республикэм, КъЧР-м, Краснодар Краим, Москвам бэк1ае щэпсэу.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тхылъхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Нэмык1[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]