Лъэхэмыхьан

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Лъэхэмыхьанадыгэ нысэмрэ махъулъэмрэ пщы гуащэмрэ ш1упщ ш1угуащэхэмрэ охътэ гъэнэфагъэм кьы к1оц1 зарамыгъэлъэгъоу къызэращак1ухьэщтыгъэр.