Максвелл, Джеймс Клерк

Википедие-м щыщ

Джеймс Клерк Ма́ксвелл (James Clerk Maxwell, 1831, Эдинбург, Шотландие — 1879, Кембридж, Англие) — британ ш1эныгъэлэжь, XIX-рэ л1эш1эгъухэм псэугъэ, хьисапымк1э, ык1и физикэмк1э анахь ш1эныгъэлэжь бэлахьмэ ащыщ. Непэрэ электродинамикэм ылъапсэ фиш1ыгъ (Максвеллым и теорем), газмэ я кинетик теорие ылъапсэ фэзыш1ыгъэмэ ащыщ, ащ нэмык1 ш1эныгъэ бэдэдэмэ иш1уагъэ як1ыгъ.