Jump to content

Панамэ

Википедие-м щыщ
Панамэм и нып
Панамэр картым тетэу

ПанамэКъыблэ Америкэмрэ, Ишъхъэрэмрэ азфагу ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаӀэр – Панамэ. ЦӀыфэу нэбгырэ млн 4.1-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чӀырэу иӀэр 75 517 км² (дунаемкӀэ я-118). БзэшъхьаӀэр – испаныбзэр; ащ нэмыкӀэу регионыбзэ пчъагъэ яӀ. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкӀэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лӀышъхьэрХуан Карлос Варела. Игуадзэр – Исабель Сен Мало де Альварадо.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Гъунэгъухэр: Костэ-Рикэ, Коломбие.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Христофор Колумб

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]