Тыжьын

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Тыжьынметалл шъэбэ фыжъэу адыгэ бзылъфыгъэ щыгъынымрэ хъулъфыгъэ Iэшэ-шъуашэмрэ зэрагъэкIэракIэщтыгъэр.