Тьюринг Алан

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search

Тьюринг Алан (англыбзэгьэ Alan Turing, 1912 - 1954) - Англие ш1энгьэлэжь. Дунаим и хьисап ыгьи информатикэ ш1энгьэлэжьыфомэ ащыщыгь. К1элэегъаджэу и1агъэр нэмык1 ш1энгъэлэжь бэлахьэу Алонзо Чёрч.

Ш1эныгъэм хэлъхьагъэу щыри1эр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Хьисапым, информатикэм лъэщо щызэлъаш1э. Гущы1эм фа1о лъытэшъунмэ я теорие, алгоритмэмэ льэщо ателэжьагъ (еплъ Тьюрингым и машин)