Jump to content

Тьюринг Алан

Википедие-м щыщ

Тьюринг Алан (англыбзэгьэ Alan Turing, 1912 - 1954) - Англие шӀэнгьэлэжь. Дунаим и хьисап ыгьи информатикэ шӀэнгьэлэжьыфомэ ащыщыгь. КӀэлэегъаджэу иӀагъэр нэмыкӀ шӀэнгъэлэжь бэлахьэу Алонзо Чёрч.

ШӀэныгъэм хэлъхьагъэу щыриӀэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Хьисапым, информатикэм лъэщо щызэлъашӀэ. ГущыӀэм фаӀо лъытэшъунмэ я теорие, алгоритмэмэ льэщо ателэжьагъ (еплъ Тьюрингым и машин).