Jump to content

Анри Пуанкаре

Википедие-м щыщ

Жюль Анри́ Пуанкаре́ (Jules Henri Poincaré; 1854, Нанси, Францие — 1912, Париж) — XIX-XX-рэ л1эш1эгъухэм псэугъэ франц ш1эныгъэлэжь, гупшысак1у, хьисапым, физикэм, астрономием ык1и нэмык1 ш1эныгъэ къутамэхэм щылэжьагъ. Дунаемк1э анахь ш1эныгъэлэжь бэлахьмэ ык1и ц1эры1одэдэмэ ащыщ. Париж ш1эныгъэ академием и тхьаматэщтыгъэ (1906), Франц академием хэтыгъ (1908).

Нахь егъэк1уэтыгъэу зыщылэжьагъэр, иш1огъэшъо зыригъэк1ыгъэхэр: