Jump to content

Индонезие

Википедие-м щыщ
Индонезием и нып
Индонезиер картым тетэу

Индонезие, Республикэу ИндонезиеАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Джакартэ. ЦIыфэу нэбгырэ млн 253-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 904 569 км² . БзэшъхьаIэр - индонезиябзэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрДжоко Видодо.

Гуадзэр – Юсуф Калла.

Океан Шъэфымымрэ, Инд Океанымрэ азфагу ит. Гъунэгъухэр: Сингапур, Малайзие, ТыгъэкъокIыпIэ Тимор, Папуа-ГвинеякI.

Зы лъэхъанэ горэм Нидерландхэм я колониеу щытыгъэ.