Норвегие

Википедие-м щыщ
Jump to navigation Jump to search
Норвегием инып
Норвегиер Еуропэм икартым тетэу

Норвегие, е Королыгъоу НорвегиеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Осло. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 385 207[1] км² (дунаемкIэ я-67). БзэшъхьаIэр – норвегыбз.

ДЛО-м.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Норвегием и Королэу Харалд я-V.

Къэрал тхьаматэрЭрна Солберг.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ышъхьэ ит. Темыр Хым ыIушъо тет. Швециер, Финландыр игъунэгъух.

Къэрал щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ахъщэу агъэфедэрэр – норвег кронэ.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

References[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]