Словение

Википедие-м щыщ

СловениеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Любляна. ЦIыфэу нэбгырэ млн 2-м фэдиз щэпсэу (дунаемкIэ я-144). Хэгэгум чIырэу иIэр 20 273 км² (дунаемкIэ я-153). БзэшъхьаIэр – словеныбз.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрНаташа Пирц Мусар.

Къэралыгъо тхьаматэрРоберт Голоб.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ычIэгъ ит. Аустриер, Италиер, Хунгариер, Хорватиер пэгъунэгъух.

Гурыт Хым и Адриатикэ Хым ыIушъо Iут.

Къэралыгъо щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Словениер. Ахъщэу агъэфедэрэр – еуро.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]