Jump to content

Экуадор

Википедие-м щыщ
Экуадорым и нып
Экуадорыр картым тетэу

ЭкуадорКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Кито. ЦIыфэу нэбгырэ млн 15-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-67). Хэгэгум чIырэу иIэр 283 560 км² (дунаемкIэ я-73). БзэшъхьаIэр - испаныбзэр; регионыбзэхэркечуабзэр, шуарыбзэр, ыкIи нэмыкIхэр. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрРафаэл Корреа. И гуадзэр - Хорхе Глас.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къыблэ Америкэм и темыр лъэныкъо ит. Перурэ, Коломбиерэ анэмыкI пари пэгъунэгъуэп.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]