Перу

Википедие-м щыщ
Перум и нып
Перур картым тетэу

ПеруКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Лима. ЦIыфэу нэбгырэ млн 30-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-19). Хэгэгум чIырэу иIэр 1 285 220 км² (дунаемкIэ я-42). БзэшъхьаIэхэр – испаныбзэр, кечуабзэр, аймарабзэр, регион пэпчъ нэмыкIхэр. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрОльянта Умала.

Хэгъэгу тхьаматэр – Марисол Эспиноса Крус.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Къыблэ Америкэм ыгу ит. Аргентинэр, Бразилиер, Экуадор, ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]