Jump to content

Эстоние

Википедие-м щыщ
Эстонием инып
Эстониер Еуропэм икартым тетэу

Эстоние, е Республикэу ЭстониеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр - Таллин. ЦIыфэу нэбгырэ зы млн къехъу щэпсэу. Хэгъэгум чIырэу иIэр 45 227 км² (дунаемкIэ я-132). БзэшъхьаIэр - эстоныбз.

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАлар Карис.

Къэрал тхьаматэрКая Каллас.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ышъхьэ ит. Балтик Хым ыIушъо тет. Латвиер, Урысыер игъунэгъух. ХымкIэ Финландымрэ, Швециемрэ апэчыжьэп.

Къэрал щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ахъщэу агъэфедэрэр - еуро.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]