Бангладеш

Википедие-м щыщ
Бангладешым и нып
Бангладешыр картым тетэу

БангладешАзием ыкъыблэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Дакка. ЦIыфэу нэбгырэ млн 167-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 147 570 км². БзэшъхьаIэр — бенгалыбзэ.

Front sight view of the National Parliament House of Bangladesh

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАбдул Хамид.

Къэрал тхьэматэрШейх Хасина Вазед.

ЦIыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Мьянмэ, Индие.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]