Jump to content

Баскхэр

Википедие-м щыщ
Баск къэралыгъом и бракъ

Баскхэр (баскыбзэкIэ еускалдунак) – Испанием ыкIи Францием щыпсэурэ цIыф лъэпкъ. Еуропэм ис лъэпкъ пстэум анахь жъыдэдэм ащыщых. ЗэкIэмкIи млн 2-3 фэдиз мэхъух.

Пчъагъэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ШIэныгэлэжьмэ зэраIорэмкIэ лъэпкъыр ижъырэ басконхэм къатекIыгъэх. Апэгъунэгъу роман лъэпкъхэр зыкIи ябзи, яхабзи техьэрэп. ШIэныгъэлэжь горэмэ адыгэ-апхъазмэ е картвелмэ (грузинмэ) лъэпкъ жъыдэдэ горэм къызэдытекIыгъэу аIо. Ау тегъэпытыхьагъэп.

ГъэшIэгъон[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Дин[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ромэ католик диныр баскмэ алэжьы.

НэмыкI[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]