Jump to content

Дамаск

Википедие-м щыщ

ДамаскСирием и къэлэ шъхьа1. Дунаем и анахь къэлэжъ дэдэмэ ащыщ, ц1ыфхэр зэпымыоу щыпсыоу. Илъэс мин 4,5-рэк1э узэк1э1эбэжьмэ апэрэу игугъу аш1эу мэхъу.

Дамаск и тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Щыпсэухэрэ ц1ыфхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Ц1ыфпчъагъэр. 2012-рэ илъэсым къызэралъытагъэмк1э къалэм нэбгырэ млн 2 фэдиз дэс. Дамаск и 1эгъо-благъохэр хэплъытэмэ млн 2,5 мэхъу.

Динэу алэжьхэрэр.

Къош къалэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Атена (Урым), Амман (Иордание), Истамбыл (Тыркуе), Каракас (Венесуэлэ)

Нэмык1эу уеплъыныр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Сирием ис адыгэхэр