Ишъхъэрэ Македоние

Википедие-м щыщ
Македонием и нып
Македониер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

Республикэу Ишъхъэрэ Македоние, е Ишъхъэрэ МакедониеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Скопье. ЦIыфэу нэбгырэ млн 2-м къехъу щэпсэу: македонхэр (%65), албанхэр (%25). Хэгэгум чIырэу иIэр 25 713 км². БзэшъхьаIэр – македоныбз.

ДЛО-м хахьэ, ЕЗ-м хэхьанэу унашъо щыт (ЕЗ-м и кандидат).

Хэгъэгу лIышъхьэрСтево Пендаровски.

Къэралыгъо тхьаматэрТалат Джафери.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ычIэгъ ит, Балканхэм атет. Албаниер, Урымыер, Булгариер, Сербиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Македониер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – македон денар.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

ГъэшIэгъон[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Урымыемрэ Республикэу Македониемрэ зэгурымIоныгъэ яI, сыда пIомэ Ижърэ Македонием (ижъ-ижъыжь урым къэралыгъо) ыцIэ ыужрэ республикэм зыфиштагъ.

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]