Jump to content

Булгарие

Википедие-м щыщ
Булгарием и нып
Булгариер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

Булгарие, е Республикэу БулгариеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Софие. ЦIыфэу нэбгырэ млн 7-м къехъу щэпсэу: нахьыбэмкIэ булгархэр, ау тырку бэкIаи дэс (и зы 10-нэ фэдиз). Хэгэгум чIырэу иIэр 110 994 км² (дунаемкIэ я-105). БзэшъхьаIэр - булгарыбз.

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрРумен Радев.

Къэралыгъо тхьаматэрКирил Петков.

Еуропэм ычIэгъ ит, Балканхэм атет. Сербиер, Тыркуер, Урымыер, Македониер, Руманиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр

[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Булгариер.

Ахъщэу агъэфедэрэр - булгар лев.