Jump to content

Румание

Википедие-м щыщ
Руманием и нып
Руманиер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

РуманиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Бухарест. ЦIыфэу нэбгырэ млн 19-м къехъу щэпсэу: руманхэр (%88), хунгархэр (%6). Хэгэгум чIырэу иIэр 238 391 км² (дунаемкIэ я-83). БзэшъхьаIэр – руманыбз. Регионыбзэ горэхэри иIэх.

ДЛО-м ыкIи ЕЗ-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрКлаус Иоаннис.

Къэралыгъо тхьаматэрНиколае Чукэ.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ычIэгъ ит. Украинэр, Молдавиер, Хунгариер, Булгариер, Сербиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Унитар республикэу щыт Руманиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – руман лей.