Jump to content

Молдавие

Википедие-м щыщ
Молдавием и нып
Молдавиер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъэу

МолдавиеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Кишинёв. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3.5-м фэдиз щэпсэу: нахьыбэмкIэ молдавхэр (руманхэм лъэшэу апэблагъ), ау урыс бэкIаи дэс. Хэгэгум чIырэу иIэр 33 846 км². БзэшъхьаIэр - руманыбз.

Я-20-рэ лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрНиколае Тимофти.

Къэралыгъо тхьаматэрМая Санду.

Географие[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Еуропэм ытыгъэкъокIыпIэ лъэныкъом щыI. Украинэмрэ, Руманиемрэ азыфагу ит Молдавиер.

Къэралыгъо щытыкIэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Хасэ (парламент) республикэу щыт Молдавиер.

Ахъщэу агъэфедэрэр – молдав лей.

Тарихъ[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]

Зэпыщэхэр[хэӀэзыхь | вики-текстым еӀаз]